Algemene Voorwaarden Tantric Heart

1. Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen, overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij Tantric Heart (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63924781) of (één van) haar eigena(a)ren / bestuurder(s), verder aangeduid als “Aanbieder”, is betrokken, alsmede op alle gevolgen daarvan.  
b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen afwijking kan opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.
c. Andere algemene voorwaarden, waaronder die van de cliënt, hoe deze ook worden vermeld of genoemd, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen en worden op voorhand afgewezen.

2. Begrippen
In deze overeenkomst dient te worden verstaan onder:
a. Aanbieder: Masseur/Coach Tantric Heart (natuurlijk- of rechtspersoon).
b. Overeenkomst: gesloten (behandel)overeenkomst tussen Aanbieder en de cliënt
c. Partijen: Aanbieder en cliënt (ook wel tegenpartij genoemd)

3.    Aanvaarding van opdrachten
Alle aanbiedingen van de aanbieder sessie zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door de aanbieder is bevestigd.
Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging. Indien hierin wijzigingen worden aangebracht door de cliënt, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat de aanbieder schriftelijk met die wijzigingen heeft ingestemd.
Een overeenkomst kan zowel een losse sessie als een traject van sessies betreffen.

4.    Duur overeenkomst en ontbinding
a. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse sessie. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen (ook stilzwijgend) worden verlengd.
b. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
c. De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
d. Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
e. Enig recht van de cliënt op verrekening van zijn eventuele vorderingen op de aanbieder met welke vordering ook van de cliënt op de aanbieder is uitdrukkelijk uitgesloten. De aanbieder heeft te allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de cliënt te verrekenen met eventuele vorderingen die de cliënt heeft op de aanbieder.

5. Annulering
a. Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.  
b. Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

  • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
  • Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 50% van het bedrag de afspraak verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.
  • Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.
  • Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de aanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
  • De aanbieder is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.

6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht
a. De aanbieder zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover aanbieder daartoe verplicht is of de aanbieder toestemming heeft verkregen.
b. De aanbieder zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
c. De aanbieder zal rapportages over sessies op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de AVG.
d. Ethische Gedragscode Tantrawijzer

7.    Overmacht
Indien de aanbieder haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van de aanbieder, ziekte van (een van de) personen die met de uitvoering van de overeenkomst is belast etc., worden de verplichtingen van de aanbieder opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen.

8.    Facturering en betaling
a. Alle prijzen zijn in euro’s (€). Alle prijzen zijn inclusief btw / omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat dit er niet bij inbegrepen is.  
b. Dienstverlening voor particuliere cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de masseur/coach te worden voldaan.
c. Dienstverlening voor cliënten niet zijnde particulieren, zal door de aanbieder volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
d. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.  
e. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de cliënt binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de aanbieder te betalen.
f. Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan is de aanbieder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
g. De aanbieder is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.
h. Indien sprake is van een traject kunnen partijen schriftelijk een betaling in termijnen overeenkomen.
i. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De aanbieder is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De aanbieder zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

9. Aansprakelijkheid
a. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de aanbieder is sprake van een inspanningsverplichting.
b. De aanbieder geeft op geen enkele wijze een garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de aanbieder.  
c. De aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
d. De aanbieder is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de aanbieder mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
e. De aansprakelijkheid van de aanbieder voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een sessie.
f. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de aanbieder beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de cliënt, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door de aanbieder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
g. De aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen etc.

10. Toepasselijk recht en geschillen
a. Op de dienstverlening van de aanbieder is Nederlands recht van toepassing.
b. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de aanbieder uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

11. Overige bepalingen
a. Indien één of meerdere artikelen van huidige algemene voorwaarden nietig worden verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige artikelen van huidige algemene voorwaarden.
 
DISCLAIMER
De informatie op huidige website is geen persoonlijk plan voor de bezoeker. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde inhoud noch is de eigenaar van de website aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door de informatie op deze website. Vraag voor een sessie die is afgestemd op de eigen situatie advies van een reguliere arts of een therapeut die erkend is door een erkende beroepsorganisatie. De sessies die op huidige website worden aangeboden vallen onder de noemer vrijetijdsbesteding. Deze vervangt niet de diagnostiek, verzorging en of verpleging van reguliere gezondheidszorg. De teksten op deze website vallen onder auteursrecht en kunnen niet zonder toestemming van de eigenaar worden gebruikt en gekopieerd worden.
Aldus opgemaakt in de Enschede, laatstelijk gewijzigd op 31-01-2022